• หน้าหลัก
 • ประวัติ
 • พันธกิจ
 • โครงสร้างบริหาร
 • นักเรียน
 • อาคารสถานที่
 • ข้อมูลบุคลากร
 • สารประชาสัมพันธ์
 • เว็บบอร์ด
 • สุมดเยี่ยม
 • ติดต่อเรา
 •   ผู้บริหารสถานศึกษา  


  นายกุศล    เฉิดฉันท์พิพัฒน์
  ผู้บริหารสถานศึกษา


    ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  


    E - Office      เว็ปไซด์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  

    มุมการศึกษา  

    เว็บ E - Learning ดีดี  

  - สาระ ภาษาไทย

  - สาระ คณิตศาสตร์

    

    

  - สาระ วิทยาศาสตร์

  - สาระ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม.

  - สาระ สุขศึกษา และ พละศึกษา

  - สาระ ศิลปะ

  - สาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    

  - สาระ ภาษาต่างประเทศ

  <ขออนุญาตเจ้าของลิงค์นะครับ>


    แบบสำรวจ  
  แสดงความพึงพอใจเว็บไซต์โรงเรียนวัดปรังกาสี
  ดีมาก
  ดี
  พอใช้
  ปรับปรุง
  ไม่พอใจ

    สมาชิกขณะนี้  
  บุคคลทั่วไป: 1
  ไม่มีสมาชิกขณะนี้

  สมาชิกทั้งหมด: 86
  สมาชิกล่าสุด: abigail03

  ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดปรังกาสี

  ลำดับที่
  ชื่อ - สกุล
  ประวัติ
   จบวิชาเอก               
  1


   นายกุศล  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี
   เกิดวันที่ ..... /.......... / ......

  บรรจุ ...........................

  วิทยฐานะ .....................
   
  2


  นายศราวุฒิ  วงษ์เอก
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรังกาสี
  เกิดวันที่ 2 ธันวาคม  2524

  บรรจุ 18 สิงหาคม 2549

  วิทยาฐานะ ชำนาญการ
   ภาษาอังกฤษ
  3


  นางสุนันท์  ชัชวาลย์
  เกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2503

  บรรจุ 1 พฤษภาคม 2524

  วิทยฐานะ  ครู คศ.2
    ประถมศึกษา
  4
   

  นางพรพรรณ  โชติพิเชฐ
   เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2507

  บรรจุ 29 กรกฎาคม 2530

  วิทยฐานะ  ครู คศ.2
   สหกรณ์
  5


  นางจิราภรณ์  สิริวรรณ  เกิดวันที่ 19 ธันวาคม 2505

  บรรจุ 1 กันยายน 2530

  วิทยฐานะ ครู คศ.3

  6


  นางสำราญ  วัจนะ  เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2510

  บรรจุ 1 กันยายน 2536

  วิทยฐานะ  ครู คศ.3

  วิทยาศาสตร์
  7


  นายบัญทูล  โชติพิเชฐ
  เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2508

  บรรจุ 1 พฤศจิกายน 2531

  วิทยฐานะ  ครู คศ.2
   สหกรณ์
  8
   

  นางวาสนา  เวชวิฐาน
  เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2522

  บรรจุ 31 มิถุนายน 2549

  ตำแหน่ง ครู คศ.2
        ภาษาอังกฤษ
  9
   

  นางปัญจพร  เถื่อนกูล
  เกิดวันที่ 10 มิุถุนายน 2524

  บรรจุ 30 มิถุนายน 2549

  ตำแหน่ง ครู คศ.2

  (ไปช่วยราชการ)
  นาฏศิลป์
  10


  นายยงยุทธ  หงษ์สุพรรณ
  เกิดวันที่ 18 กรกฎาคม 2522

  บรรจุ 15 มิถุนายน 2549

  ตำแหน่ง ครู คศ.2
  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
  11


  นางสเมธัส  ผาภุมมา
  เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2524

  บรรจุ 1 กันยายน 2551

  ตำแหน่ง ครู คศ.1
  คณิตศาสตร์
  12


   นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
  เกิดวันที่ 2 มกราคม 2526

  บรรจุ 16 ตุลาคม 2550

  ตำแหน่ง ครู คศ.1
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  13


  นางสาวสมพิศ  ธารแม้น

  ตำแหน่ง ครู คศ. 1
  ภาษาไทย
  14


  นางสาวพิมพ์ประภร  วงศ์สิริยานุสรณ์
  ตำแหน่ง  ครู คศ.1
  คอมพิวเตอร์ศึกษา
  15


  นายเิริงชัย  ถาวรพยัคฆ์

  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

  พละศึกษา
  16


  นายณัฐวัฒน์  นงลักษณ์
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  พละศึกษา
  17


  นางสาวดาราวรรณ  ทนเถื่อน
  เกิดวันที่ 14 กันยายน  2528

  บรรจุ 8 กรกฎาคม 2554

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
   ภาษาอังกฤษ
  18


  นางสาววรัญญา  รักแจ้ง
  เกิดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528

  บรรจุ  8 กรกฎาคม  2554

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   ภาษาอังกฤษ

  19
   

  นายปรีชา   พึ่งเจียม
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาการคอมพิวเตอร์
  20


   นายนฤดล  ชัยสิทธิ์
  เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2531

  บรรจุ  15 สิงหาคม 2554

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  กศบ. ทัศนศิลปศึกษา
  21

   นายกิตติศักดิ์  ศรีทอง
  เกิดวันที่ 9  พฤษภาคม 2529

  บรรจุ  20 กันยายน 2554

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  คบ. ดนตรีดุริยางคศิลป์
  22


  นางสาววาสนา  บุญเรืองรอด

  เกิดวันที่ 5 / เมษายน / 2524


  บรรจุ  15 / กุมภาพันธ์ /2555

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  23


  นางสาวศรัญญา  ทากี้


  เกิดวันที่ 8 / มิถุนายน /2525


  บรรจุ  20 / มีนาคม / 2555

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  ภาษาไทย
  24

  นางสาวดาวรัชดา  พันธุ์ดี

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  สังคมศึกษาฯ
  25

  นางสาวสุพรรณษา  หงษ์อร่าม
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ปฐมวัย
  26

  นายชนาธิป  บุญยอง
  แหน่ง ครูผู้ช่วย
  ปฐมวัย
  27


  นายบัณฑิต  จำปาทอง  เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2517

  เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2553

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  พละศึกษา
  28
   

  นางเกสรี  ธนศักดิ์ศิริ  เกิดวันที่  5  ธันวาคม 2527


  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  ปฐมวัย
  29


  นางสาวกนกวรรณ  บัวศรี
  เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2521

  เริ่มงาน 28 พฤษภาคม 2549

  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  30


   นางยุวดี  ศรีราชัย
  เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2525

   

  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   ภาษาอังกฤษ
  31


  นางสาวบุษบา  นุ่มวัฒนา
  เกิดวันที่  29  มีนาคม  2528

  เริ่มงาน 1 มกราคม  2553

   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  วิทยาศาสตร์
  32


  นายสรศักดิ์  จันทร์โอ
  เกิดวันที่ 22  สิงหาคม 2529


  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   ดนตรีไทย
  33


  นางสาวลำดวน   พ่าไขล่
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  ปฐมวัย
  34


  นายกมลชัย  อ่อนตาผา
  ตำแหน่ง ครูธุรการ
  -
  35


  นางดวงฤทัย  เมืองวงศ์
  เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2510  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อบต.)
   -
  36


  นายไพบูลย์  หนูดี
  ตำแหน่ง ช่างปูน 4
   -
  37
   
  นายเต็ง  --
   ตำแหน่ง ลูกจ้างทั่วไป
   -

    รองผู้บริหาร  

   

  นายศราวุฒิ  วงษ์เอก
  รองผู้บริหารสถานศึกษา

   


    ภาพกิจกรรมเก่า ๆ  
  ภาพกิจกรรม ปี 2553

  ภาพกิจกรรม ปี 2554

  ภาพกิจกรรม ปี 2555
  ...

    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    นาฬิกา  

    ปฏิทินกิจกรรม  
  มกราคม
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  กิจกรรม
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    ข้อความสั้น  
  ชื่อ:

  ข้อความ:
  รหัสลับ: df5de
  กรอกรหัส:*
  ช่วยเหลือ

  จนท.วิเคราะห์
  11. ธันวาคม 2014 21:58:54
  รบกวนขอเบอร์คุณครูมัณฑิกา
  หน่อยครับ ส่งมายังไลน์ ไอดีTOO3025 ขอบคุณล่วงหน้าครับ


  santana
  30. ตุลาคม 2014 03:51:01
  ฝาก facebook ถึงครูศรัญญา(M) คิดถึงเพื่อนนะจ๊ะ น่ายักๆๆๆๆๆ น่ารัก

  santana
  30. ตุลาคม 2014 03:48:14
  คิดถึงเพื่อนนะ (คุณครูศรัญญา..M) ดีใจนะที่เพื่อนได้บรรจุที
  ่ กาญ เขต3 เขตเดียวกันเลย เราบรรจุที่ ร.ร.วัดวังก์วิเวการาม แต่ตอนนี้ย้ายกลับกำแพงเพช
  รแล้ว ถ้ามีโอกาสขึ้นกาญอีกจะแวะ
  เที่ยวที่


  วินัย
  10. กันยายน 2014 21:48:44
  โทรไปไม่เห็นมีใครรับสักคน
  034-684058


  ผู้ปกครอง
  17. ตุลาคม 2013 17:41:32
  ครูพละสอนอย่างไงนะทำไมลูก
  ฉันไม่เข้าใจเลยเวลาลูกฉัน
  ไม่สบายก้ไม่ให้พักเลยเวลา
  คนอื่นให้พัก


  ผู้ปกครอง
  17. ตุลาคม 2013 17:36:47
  ครูสอนภาษาอังกฤษเอาเเต่เล
  ่นมือถือสอนไม่เข้าใจลูกบอ
  กมาไม่เข้าใจเหมือนกันสอนไ
  ปได้


  รัฐภูมิ อ้นมั่น
  07. พฤษภาคม 2013 18:29:41
  รับของวันไหนครับ

  Kamonchanok Tosuwan
  30. มีนาคม 2013 07:02:28
  คิดถึงโรงเรียน คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ คิดถึงครู คิดถึงเพื่อนๆ คิดถึงความทรงจำดีๆ

  ผู้ปกครอง
  25. มีนาคม 2013 23:27:34
  ลูกบอกว่าเวลาเรียนครูสอนภ
  าษาอังกฤษให้งานเเล้วไม่สอ
  น เอาเเต่นั่งเล่นโทรศัพท์


  เดือนเพ็ญ กันทวงค์
  13. กันยายน 2012 06:32:58
  คิดถึงจัง คุณครูเก่าๆ เพื่อนเก่าๆ

  ข้อความทั้งหมด